2004 Hyundai Santa Fe V6 2.7L Serpentine Belt Diagram

2004 Hyundai Santa Fe V6 2.7L Serpentine Belt Diagram

A serpentine belt routing guide for a 2004 Hyundai Santa Fe V6 2.7L